Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Soviteltu päiväraha

Oikeus soviteltuun päivärahaa on henkilöllä, jonka päivärahaoikeuden enimmäisaika ei ole täyttynyt ja

  • joka on työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
  • jonka kokoaikainen työsuhde on työnantajan toimesta muutettu osa-aikaiseksi
  • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai enintään kestävästä päätoimisesta yritystoiminnasta

Myös sovitellun päivärahan hakemisen edellytyksenä on voimassa oleva työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa.

Sovittelujaksot

Työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan joko 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Jaksot ovat samat, kun haetaan soviteltua päivärahaa. Työalan palkanmaksujaksoista riippuu, kumpaa sovittelujaksoa käytetään. Esimerkiksi: jos palkka maksetaan kerran tai kahdesti kuukaudessa, haku-, maksu- ja sovittelujaksona käytetään kuukautta. Sovittelujakso ei voi koskaan olla pidempi kuin kuukausi. Sovittelujaksona kuukausi tarkoittaa joko kalenterikuukautta tai kuukautta (esimerkiksi kk:n 15.päivästä seuraavan kk:n 14.päivään). Neljän viikon jakso tarkoittaa 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa.

Tarkastelujaksot

Tarkastelujakso tarkoittaa työajan tarkastelujaksoa, joka on

-  kalenteriviikko, kun henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolla tai työpäivälle

-  kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa, kun työsuhde on osa-aikaistettu; henkilö siirretty osa-aikaiseen virkaan; henkilö tekee osa-aikatyötä tai enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä.

Työttömyysturvalaissa on säädetty työaikatarkastelujakso vastaamaan sovittelujaksoa lomautustilanteita ja periodityötä lukuunottamatta. Tavoitteena on, että haku-, maksu-, työaikatarkastelu- ja sovittelujaksot olisivat mahdollisimman pitkälle samoja jaksoja. Tällöin kassa ei joudu soviteltua päivärahaa maksaessaan tarkkailemaan edellytysten täyttymistä usean eri jakson pohjalta.

Rajoitukset

Työaika saa tarkastelujaksolla olla enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha eivät yhteensä saa ylittää 100%:a päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta päivärahaa.

Sovitellun päivärahan määrä

Soviteltua päivärahaa maksetaan siten, että päiväraha ja 50% saadun tulon siitä osasta, joka ylittää suojaosan, voivat kuukaudessa tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana yhteensä nousta määrään, joka hakijalle kokonaan työttömänä ollessaan olisi voitu maksaa. Suojaosa on 300 €/kk tai 279 €/neljä kalenteriviikkoa.

Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään määrä, joka olisi voitu peruspäivärahana maksaa.

Osa-aikatyöstä saatu lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan maksupäivän mukaan.