Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste


1. Rekisterin nimi 

Työttömyyskassan jäsen- ja maksurekisteri


2. Rekisterinpitäjä

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
y-tunnus 0570927-0
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki
020 789 3871
www.jytk.fi


3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö
Kassanjohtaja Anja Tikka

Rekisterin yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Sari Rajalin


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa ja vuorotteluvapaalaissa tarkoitettujen etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

Tämän tehtävän hoitamiseksi Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan jäsentieto- ja maksurekisteriin kirjataan henkilötietoja kassan jäsenistä. Tietoja käytetään lakisääteisessä jäsenyys- ja etuusasioiden käsittelyssä.

Lisäksi tietoja käytetään etuustietojen selvittämiseen verottajalle, eläketurvakeskukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Finanssivalvonnalle sekä muille tahoille, joilla on lakiin perustuva tietojensaantioikeus.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan maksatusjärjestelmään tallennetaan kassan jäsenistä seuraavia tietoja, joiden säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti:

 • henkilötunnus ja nimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • kielikoodi
 • jäsenyystiedot: jäsenyyden alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä sekä eron syy, liiton kautta vakuutettujen osalta taustajärjestö, suorajäsenten jäsenmaksutiedot, mahdollisen edellisen työttömyyskassan jäsenyysaika ja eron syy
 • alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat
 • sähköisestä palvelusta valitut asetukset esim. maksuilmoituksen toimittamiselle
 • jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot
 • etuuden hakemiseen, asian käsittelyyn, asiakasneuvontaan ja maksatukseen liittyvät tiedot
 • mahdolliset valitusasioiden, takaisinperintään tai väärinkäytösten käsittelyyn liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään hakijalta itseltään, taustajärjestöiltä sekä hakemuskäsittelyn yhteydessä työnantajilta sekä sellaisilta viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä, joihin työttömyyskassalla on laillinen käyttöoikeus. Henkilötietoja kerätään vain lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen.

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • henkilö- ja yhteystiedot, jäsenyyteen liittyvät perustiedot ja työsuhdetiedot jäsenhakemuksessa annetuista tiedoista ja palvelusopimusten mukaisista vakuuttajajärjestöjen kuukausittaisista rekisteritietojen päivittämisestä
 • jäsenmaksutiedot vakuuttajajärjestöjen jäsenmaksurekistereistä
 • lapsi- ja osoitetiedot väestörekisterikeskuksesta
 • ennakonpidätystiedot verohallinnolta
 • työvoimapoliittiset lausunnot työvoimaviranomaisilta
 • työhistorian laskentaa varten tiedot eläketurvakeskuksen rekisteriotteelta
 • yritystoimintatiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä
 • muiden etuuksien maksatustiedot Kansaneläkelaitokselta, eläkelaitoksilta ja muilta työttömyyskassoilta
 • maksatus- ja etuustiedot etuushakemuksista ja etuuskäsittelystä


7. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan vain jäsenelle itselleen sekä asianomaisen tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen perusteella taikka hänen tietojensa luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädöksen perusteella.


Säännönmukaisia henkilötietojen siirtoja:

 • kassan jäsenmaksuja sekä etuuksien maksatusta ja takaisinperintää koskevat tiedot verottajalle
 • lakisääteiset etuusmaksatukseen liittyvät tiedot Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Kelalle ja verottajalle.
 • pyynnöstä tietoja luovutetaan toiselle työttömyyskassalle, työ- ja elinkeinoministeriölle, työttömyysturva-asiamiehelle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, verottajalle, sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, oppilaitoksille, esitutkintaa suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille sekä muille viranomaisille, joilla lakisääteinen tietojensaantioikeus.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa voi toiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille luovutetaan tietoja tehtävän suorittamiseksi. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan arkistossa. Vakuuttajajärjestöt säilyttävät palvelusopimusten mukaisesti jäsenyyteen ja perustietoihin liittyviä tietoja.


Sähköinen aineisto:

Rekisteritietoja säilytetään Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan määräämässä tietokannassa, jota ylläpitää YAP Solutions Oy erillisen sopimuksen mukaisesti. Tietokanta on suojattu ja siihen pääsemiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin päivitettyä kopiota säilytetään YAP Solutions Oy:n lukitussa ja varmennetussa tilassa.

Tietojen käsittelyä on rajattu siten, että tämän rekisteriselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia sekä YAP Solutions Oy:ssä erikseen määrätyt henkilöt.

Työttömyyskassan toimihenkilöillä on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka jatkuu vielä palvelussuhteen päätyttyäkin.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan jäsenillä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot kassan rekisteristä ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi. Korjaamista koskeva pyyntö on tehtävä aina kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Tietoja voi myös tarkistaa ja päivittää eAsiointi palvelussa, johon löytyy linkki kassan kotisivuilta www.jytk.fi.