Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Lakimuutokset 2015

13.1.2015 13:07

Työmarkkinoilla olon esteet

Työttömyyskassa ratkaisee jatkossa työmarkkinoilla olon esteiden vaikutuksen työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työmarkkinoilla olon esteitä koskevasta säännöksestä poistetaan samalla harkinnanvaraisuus.

Hakijalla ei näin ole oikeutta työttömyysetuuteen hänen

 • suorittaessaan asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta,
 • suorittaessaan vankeusrangaistusta,
 • ollessaan sairaala- tai muussa tähän verrattavassa laitoshoidossa tai
 • hänen ollessaan estynyt olemasta työmarkkinoilla muun näihin rinnastettavan syyn takia.


  Työ- ja elinkeinotoimisto ratkaisee kuitenkin työnhakijan oikeuden työttömyysetuuteen työmarkkinoilla olon esteen ajalta, jos este on alkanut viimeistään 31.12.2014.

  Uudessa ansiopäivärahahakemuslomakkeessa pyydetään hakijaa ilmoittamaan, jos hän suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai vankeusrangaistusta tai on sairaala- tai laitoshoidossa.


  Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista

  Työ- ja elinkeinotoimisto antaa ensi vuonna alkavien palvelujen osalta työvoimapoliittisen lausunnon vain työllistymistä edistävän palvelun aloittamisesta ja palvelun päättymisestä. Työ- ja elinkeinotoimisto ei anna työvoimapoliittista lausuntoa poissaoloista, vaan työnhakija ilmoittaa itse poissaoloistaan työttömyyskassalle etuushakemuksessa. Työttömyysetuus voidaan työttömyyskassan harkinnan mukaan maksaa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella.

  Myös työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista etuuden maksajalle. Jos palvelun järjestäjän ilmoitus poissaolosta tulee sen jälkeen, kun työttömyysetuus on jo maksettu, palvelun järjestäjän ilmoitusta käytetään hakijan ilmoittamien tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

  Työttömyyskassa on ratkaissut työnhakijan omasta tai lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon vaikutuksen etuuden saamiseen vuoden 2013 alusta.

  Työ- ja elinkeinotoimisto antaa nykyistä vastaavasti poissaoloista lausunnon, jos palvelu on alkanut viimeistään 31.12.2014. Jos palvelu järjestetään jaksoissa, ratkaisevaa on ensimmäisen jakson alkamispäivä.

  Poissaolojen ilmoittaminen ja vaikutus etuusoikeuteen 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavien palveluiden kohdalla:
Poissaolojen ilmoittaminen
Poissaolon syyHakija ja palvelun tarjoaja ilmoittavat poissaolosta Maksetaanko ansiopäiväraha ja korotusosaMaksetaanko kulukorvaus
Oma sairaustyöttömyyskassaankyllä, 3 pv jälkeen lääkärintodistuksellaei
Alle 10-vuotiaan lapsen sairaustyöttömyyskassaankyllä, enintään 4 pvei
Työhaastattelu tai siihen rinnastettava syytyöttömyyskassaankylläei
Muu syy (= ei hyväksyttävä syy)työttömyyskassaaneiei

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Uudessa ansiopäivärahahakemuslomakkeessa pyydetään hakijaa ilmoittamaan, jos hän poissa työllistymistä edistävistä palveluista. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan myös poissaolon syy, jos se johtuu omasta tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta tai työhaastattelusta.


Ansiopäivärahan taitekohdan alentaminen

Ansiopäivärahan taitekohtaa alennetaan. Nykyinen taitekohta on yhtä suuri, kuin 105-kertainen peruspäiväraha (3 444 € vuonna 2015). Uusi taitekohta on 95-kertaisen peruspäivärahan suuruinen (3 116 € vuonna 2015).

Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden päiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Jos työssäoloehtoon laskettava viimeinen työpäivä on 31.12.2014 tai aiemmin ja päivärahan perusteena oleva palkka tulee laskettavaksi, ansiopäiväraha lasketaan vanhan laskentasäännön mukaan. Jos työssäoloehtoon luetaan työssäoloa 1.1.2015 tai sen jälkeiseltä ajalta, ansiopäiväraha lasketaan uuden laskentasäännön mukaan.


Korotetun ansiopäivärahan korvausprosenttien alentaminen

Korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskee taitekohtaan asti 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta 37,5 prosentista 35 prosenttiin.

Korotetun ansio-osan laskentasäännöt määräytyvät sen mukaan, onko hakijan päivärahan määrän laskennassa sovellettu uutta vai vanhaa laskentasääntöä. Jos normaalin ansiopäivärahan laskennassa on noudatettu vanhaa laskentasääntöä, myös korotetun ansio-osan laskennassa sovelletaan vanhoja sääntöjä niin kauan, kunnes ansiopäivärahan määrä tulee laskettavaksi uudelleen.Perhepäivähoitajan oikeus työttömyysetuuteen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella

Perhepäivähoitajalla on oikeus työttömyysetuuteen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella työnteon ja palkanmaksun keskeydyttyä kokonaan sen vuoksi, ettei hänellä ole lapsia hoidettavanaan hänestä itsestään riippumattomasta syystä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.


Oikeus työttömyysetuuteen työvapaan ajalta

Henkilön itse hakeman työ- tai muun vastaavan vapaan ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella, jos henkilön tarkoitus on ollut mennä muuhun työhön vapaan ajaksi, mutta hän jää tästä työstä työttömäksi tai lomautetuksi, eikä voi palata aiempaan työhönsä kesken vapaan.