Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Etuudet

Työttömyyden aikana perustoimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella.

Vakiintuneesti työmarkkinoilla olleelle ja palkkatyöstä, yritystoiminnasta tai siihen rinnastettavasta omasta työstä toimeentulon saaneelle työnhakijalle maksetaan työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleville työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana, jota haetaan joko työttömyyden tai työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Näitä palveluja ovat

1 työnhakuvalmennus
2 uravalmennus
3 kokeilu, joka jakautuu koulutuskokeiluun ja työkokeiluun
4 työvoimakoulutus
5 työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
6 kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22 - 24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu
7 kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan kulukorvausta (lukuunottamatta kohtaa 5 - omaehtoinen opiskelu).

Kela maksaa työmarkkinatukea työnhakijalle, joka ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

Te-toimisto antaa alkavien palvelujen osalta työvoimapoliittisen lausunnon vain työllistymistä edistävän palvelun aloittamisesta ja päättymisestä. Poissaoloista lausuntoa ei anneta, vaan hakijan tulee ilmoittaa itse poissaoloistaan työttömyyskassalle hakemuksessa. Hakemuksesta on käytävä ilmi myös poissaolon syy ( oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy, muu syy ). Tämä koskee seuraavia TE-palveluita:


- työnhakuvalmennus
- uravalmennus
- työ-/koulutuskokeilu
- kuntouttava työtoiminta

Poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta.

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.