Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Päivärahan määrä

PÄIVÄRAHALASKURI


Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (33,66 €) ja ansio-osasta, joka on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on enemmän kuin 3 198 €, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Katso myös ansiopäivärahataulukko.

Ansiopäivärahan suuruus lapsikorotuksineen voi olla enintään 100 % päiväpalkasta, kuitenkin lapsikorotuksineen vähintään perusosan suuruinen.

Vuonna 2020 lapsikorotus yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavana olevasta lapsesta on 5,28 €, kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10 € päivässä. Myös elatusvelvollinen on oikeutettu lapsikorotukseen.

Päivärahan perusteena olevan palkan määrittely

Päivärahan perusteena oleva palkka (perustepalkka) määritellään työttömyyttä välittömästi edeltäneen 26 kalenteriviikon vakiintuneesta bruttopalkkatulosta. Palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai, jos alalla ei ole TES:iä, vähintään 1 236 €/kk.

Osittaisella hoitovapaalla olleen tai osatyökyvyttömyyseläkkettä saavan henkilön päivärahan perusteena oleva palkka määritellään eläkettä/hoitorahaa edeltävän ajan palkkatulosta.

Henkilölle, joka on ollut vuorotteluvapaalla ja jää työttömäksi ennen kuin 26 työviikkoa vuorotteluvapaan jälkeen on tullut täyteen, määritellään päiväraha vuorotteluvapaata edeltävän 26 viikon työtulosta.

Vakiintunutta tuloa määritettäessä ei huomioida lomarahaa eikä lomakorvausta. Palkanmäärityksessä otetaan vähennyksenä huomioon työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 4,24%. Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon aikana maksettu palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (5pv/viikko). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta palkan sijaan on maksettu ansionmenetyskorvausta tai jotka ovat hyväksyttävästä syystä palkattomia.

Päivärahan suuruus määritellään uudelleen työssäoloehdon täytyttyä,  jos edellisestä enimmäismaksuajan alkamisesta on kulunut yli vuosi. Mikäli 26 viikon paluuehto täyttyy enimmäismaksuaikana (300/400/500 päivää), uusi päiväraha on vähintään 80 % edellisestä täydestä päivärahasta, mutta ei kuitenkaan yli 90 % päiväpalkasta. Vertailu tapahtuu ilman lapsikorotusta. Kassa seuraa työssäoloehdon täyttymistä hakijan toimittamien työ- ja palkkatodistusten perusteella.