Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Rajoitukset


SOSIAALIETUUKSIEN VAIKUTUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN

Lue lisää....


Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhteensä 5 työpäivää. Tätä 5 päivän aikaa nimitetään omavastuuajaksi. Omavastuuajan on kerryttävä 8 peräkkäisen kalenteriviikon sisällä. Omavastuupäiviksi ei lueta lauantai- eikä sunnuntaipäiviä. Lyhennettyä työviikkoa tai osa-aikatyötä tekevän henkilön omavastuuaika lasketaan viikoittaisesta työttömyysajasta vastaamaan 5 täyden työpäivän tuntimäärää. Sama omavastuuaika kelpaa sekä peruspäivärahassa että ansiopäivärahassa. 

Omavastuupäiviksi luetaan myös ne päivät, jotka henkilö välittömästi työttömyyden alkamisen jälkeen on ollut työkyvytön, eikä hän ole saanut siltä ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, muuta lakisääteistä etuutta tai työnantajalta sairausajan palkkaa. Omavastuuajaksi ei voida lukea sellaista aikaa, jolta henkilö ei ole täyttänyt työssäoloehtoa. Karenssipäiviä ei voida lukea omavastuuaikaan eikä aikaa, jolta henkilö ei ole oikeutettu soviteltuun päivärahaan työajan ylityksen vuoksi.

Omavastuu asetetaan, kun hakijalle on kertynyt työssäoloehto ensimmäisen kerran tai, kun edellisen omavastuun asettamisesta on kulunut yli vuosi ja hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana, myös etuutta maksettaessa.

Karenssit

TE-toimisto asettaa karenssin eli korvauksettoman määräajan ja toimittaa kassalle asiaa koskevan lausunnon. Karenssiaikana  ei kerry omavastuuaikaa . Kassa antaa hakemuksen perusteella  karenssiaikaa koskevan valituskelpoisen päätöksen. Työllistymistä edistävien palvelujen aikana maksetaan myös karenssin ja työssäolovelvoitteen ajalta sitä työttömyysetuutta, johon hakijalla olisi oikeus työttömänä olleessan.

Karenssien pituudet vaihtelevat 15 päivästä 90 päivään ja tässä muutamia yleisimpiä karenssiin johtavia tilanteita:

- työstä kieltäytyminen
- työstä eroaminen
- työvoimakoulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen
- toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen

Muut rajoitukset

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä.

  • joka on päätoiminen opiskelija
  • joka on joutunut lakon tai työsulun vuoksi työttömäksi, ja jolla lakolla on välitön tai välillinen vaikutus hänen työoloihinsa
  • joka on päätoiminen yrittäjä
  • jolla on oikeus saada työnantajalta lain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta
  • jolla on oikeus muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella työnantajan maksamaan etuuteen, joka voidaan jaksottaa
  • joka saa kokoaikaisen työn palkkaa vuosiloma-ajalta tai sairausajalta.