Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Soviteltu päiväraha

Oikeus soviteltuun päivärahaa on henkilöllä, jonka päivärahaoikeuden enimmäisaika ei ole täyttynyt ja

  • joka on työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
  • jonka kokoaikainen työsuhde on työnantajan toimesta muutettu osa-aikaiseksi
  • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai enintään kestävästä päätoimisesta yritystoiminnasta

Myös sovitellun päivärahan hakemisen edellytyksenä on voimassa oleva työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa.

Sovittelujaksot

Työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan joko 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Jaksot ovat samat, kun haetaan soviteltua päivärahaa. Työalan palkanmaksujaksoista riippuu, kumpaa sovittelujaksoa käytetään. Esimerkiksi: jos palkka maksetaan kerran tai kahdesti kuukaudessa, haku-, maksu- ja sovittelujaksona käytetään kuukautta. Sovittelujakso ei voi koskaan olla pidempi kuin kuukausi. Sovittelujaksona kuukausi tarkoittaa joko kalenterikuukautta tai kuukautta (esimerkiksi kk:n 15.päivästä seuraavan kk:n 14.päivään). Neljän viikon jakso tarkoittaa 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa.

Tarkastelujaksot

Tarkastelujakso tarkoittaa työajan tarkastelujaksoa, joka on

  • kalenteriviikko, kun henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolla tai työpäivälle
  • kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa, kun työsuhde on osa-aikaistettu; henkilö siirretty osa-aikaiseen virkaan; henkilö tekee osa-aikatyötä tai enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä.

Rajoitukset

Työaika saa tarkastelujaksolla olla enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha eivät yhteensä saa ylittää 100%:a päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta päivärahaa.

Sovitellun päivärahan määrä

Soviteltua päivärahaa maksetaan siten, että päiväraha ja 50% saadun tulon siitä osasta, joka ylittää suojaosan, voivat kuukaudessa tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana yhteensä nousta määrään, joka hakijalle kokonaan työttömänä ollessaan olisi voitu maksaa. Suojaosa on 300 €/kk tai 279 €/neljä kalenteriviikkoa.

Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään määrä, joka olisi voitu peruspäivärahana maksaa.

Maksuperusteinen sovittelu

Sovitellun työttömyysetuuden maksamiseen on tullut muutos 1.4.2019 alkaen. Muutos vaikuttaa ensimmäisen kerran huhtikuuta koskeviin päivärahahakemuksiin. Muutoksen jälkeen osa-aikaisen työn ja keikkatyön palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta silloin, kun palkka on maksettu. Näin osa-aikaisen tai lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei jatkossa enää viivästytä työttömyysetuuden maksamista.  

Aikaisemmin osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka on vaikuttanut työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona työ on tehty. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka ovat saaneet palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.

Päivärahan hakeminen

Päiväraha hakemus täytetään ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Hakemukseen merkitään työpäivät ja -tunnit, jos hakujakson aikana on tehnyt töitä. Työssäoloehto ja aktiivisuus kertyvät tulevaisuudessakin sen mukaan, milloin työt on tehty. Myös sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on jatkossakin 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana tai 279 euroa, jos sovittelujakso on neljä kalenteriviikkoa. Perussäännön mukaan jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. 

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus kaikista sen hakujakson aikana maksetuista tuloista. Palkkalaskelma liitetään hakemukseen, vaikka hakemuksen ajalla ei olisi yhtään työpäivää. Maksupäivä ratkaisee. Palkanmaksupäivä on ilmettävä palkkatodistuksesta. Jos palkka maksetaan vasta hakujakson jälkeen, ilmoitetaan hakemuksessa maksupäivä.

Esimerkki:
Hakemus ajalta 1.-30.4.2019, töitä 8.-14.4.2019, palkanmaksu 15.5.2019. Merkitse työpäivät ja tunnit hakemukseen sekä ilmoita, että hakujaksolle ei osu palkanmaksupäivää vaan se tulee olemaan myöhemmin 15.5.2019. Päiväraha maksetaan täysimääräisenä 1.-30.4.2019.

Työtön hakemus 1.-31.5.2019, maksupäivä 15.5.2019. Päiväraha maksetaan soviteltuna 1.-31.5.2019 ja tuloina huomioidaan 15.5.2019 maksettu palkka huhtikuun töistä.

Yhden hakujakson sovittelussa voidaan huomioida tuloja useammalta kuukaudelta, jos niiden maksupäivät osuvat samalle hakujaksolle.

Esimerkki:
Osa-aikatyö alkaa 27.5.2019, mutta ensimmäinen palkka maksetaan vasta 15.6.2019. Kesäkuun palkka maksetaan 30.6.2019. Kesäkuun päivärahan sovittelussa huomioidaan sekä touko- että kesäkuun palkka.

Työaikatarkastelu seuraa palkanmaksua

Soviteltua päivärahaa ei makseta, mikäli työaika ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta. Jatkossa työaikatarkastelu tehdään vasta silloin, kun palkka maksetaan. Työaikatarkastelussa kuukauteen katsotaan sisältyvän aina 21,5 päivää.

Esimerkki:
Toukokuussa 2019 töitä 144 tuntia, alan enimmäistyöajasta 80% = 133,3 tuntia (38,75h/vko : 5 x 21,5pv/kk x 80%). Ennen lakimuutosta työaika olisi ylittynyt eikä päivärahaa toukokuulta olisi maksettu. Palkasta 72 tuntia maksetaan toukokuussa ja loput 72 tuntia kesäkuussa (kesäkuussa ei ole muita palkanmaksupäiviä). Näin ollen työaika ei ylity kumpanakaan kuukautena ja soviteltua päivärahaa maksetaan 1.-31.5.2019 sekä 1.-30.6.2019.

Muutoksen voimaantulo

Kyseessä on iso lakimuutos, joka saattaa ruuhkauttaa aluksi hakemusten käsittelyä merkittävästi. Varsinkin toukokuussa hakemusten käsittelyssä saattaa esiintyä viivettä. Käsittelyn etenemistä voi seurata etusivulla olevasta käsittelyaikatiedotteesta.

Muutos koskee 1.4.2019 ja sen jälkeen tehtyjä töitä. Tulo huomioidaan työn ansainta-ajankohdan mukaan vielä maaliskuussa, mutta sen jälkeen tehty työ huomioidaan silloin, kun työstä maksetaan palkka. Käytännössä voimaantulon vaikutus etuuteen riippuu hakujaksosta ja palkanmaksupäivästä. On mahdollista, että muutosta ei juurikaan huomaa päivärahan maksussa tai määrässä. Jos ensimmäiselle huhtikuun puolelle sijoittuvalle hakujaksolle ei osu palkanmaksupäivää, on myös mahdollista, että päiväraha maksetaan tältä jaksolta täytenä. Voimaantulon kohdalla on hyvä huomata myös se, että samaa palkkaa ei huomioida etuudessa kahteen kertaan. Jos tietty palkanosa on huomioitu ansainta-ajan perusteella maaliskuussa, se ei vaikuta etuuteen maksupäivän mukaan huhtikuussa.