Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Jäsenyys

​​

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan jäseninä voivat olla Suomessa asuvat palkkatyöntekijät, jotka eivät ole täyttäneet 68 vuotta ja jotka työskentelevät julkisella tai yksityisellä alalla.

Kun liityt johonkin seuraavista järjestöistä, liityt samalla myös Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan. Jäsenhakemuksena käytetään kyseisen järjestön jäsenhakemuslomaketta.

Seuraavat järjestöt ovat vakuuttaneet jäsenensä työttömyyden varalta  Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa:

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – JYTY ry

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

METO - Metsäalan asiantuntijat ry

Suomen Konepäällystöliitto – SKL

Suomen Laivanpäällystöliitto – SLPL


Agrologien liitto on myös Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan jäsenjärjestö, mutta palkkatyössä olevat Agrologien liiton jäsenet eivät ole automaattisesti kassan jäseniä, vaan heidän tulee hakea kassan jäsenyyttä erikseen oheisella liittymislomakkeella.

Työttömyyskassalain mukaan kassaan liittyminen on mahdollista myös järjestöihin kuulumattomille. Kassan yksilöjäseneksi voi liittyä oheisella liittymislomakkeellaLiittymislomakkeeseen

Jäseneksi hakeutuvan tulee täyttää ja allekirjoittaa oheinen pdf-muotoinen liittymislomake sekä postittaa se osoitteeseen :  JYTK,  Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.

Kun jäsenyyshakemus on käsitelty, kassa lähettää hakijalle asiaa koskevan päätöksen.

HUOM! Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa on ns. palkansaajakassa, jonka jäseneksi voi liittyä palkkatyössä työskentelevä henkilö.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on yrittäjien eläkelakien (468/1969) tai maatalousyrittäjien eläkelakien (467/1969) mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään työttömyysturvalakia sovellettaessa henkilöä:

1) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai

2) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai

3) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.


Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta. 

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.