Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Jämkad dagpenning


Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning har person vars rätt till dagpenning för maximitid inte uppnåtts och

  • som arbetslös mottagit deltidsarbete eller heltidsarbete som pågår i högst två veckor
  • vars anställningsförhållande på heltid har ombildats till deltidsarbete på arbetsgivarens initiativ
  • vars dagliga arbetstid har förkortats till följd av permittering eller annan med permittering jämförbar orsak eller vars arbete förhindras till följd av de övriga anställdas stridsåtgärder och detta inte står i samband med den sökandes anställningsvillkor eller arbetsförhållanden
  • vars dagliga arbetstid har förkortats till följd av permittering eller annan med permittering jämförbar orsak eller vars arbete förhindras till följd av de övriga anställdas stridsåtgärder och detta inte står i samband med den sökandes anställningsvillkor eller arbetsförhållanden
  • som har inkomst av företagsverksamhet i bisyssla eller eget arbete 

För jämkad arbetslöshetsdagpenning gäller också att arbetsansökan är i kraft på arbets- och näringsbyrån.

Jämkningsperioder

Man ansöker om dagpenning och dagpenningen betalas i perioder om antingen fyra kalenderveckor eller en månad. Perioderna är de samma när man ansöker om jämkad dagpenning. Det är beroende av branschens löneutbetalningsperioder vilken jämkningsperiod som tillämpas. Till exempel: om lönen betalas en gång eller två gånger per månad så används en månad som ansöknings-, betalnings- och jämkningsperiod. Jämkningsperioden kan aldrig vara längre än en månad. För jämkningsperioderna betyder en månad antingen en kalendermånad eller en månad (till exempel från den 15 föregående månad till den 14 nästa månad). En fyraveckorsperiod avser en period med fyra på varandra följande kalenderveckor.

Granskningsperioder

  • en kalendervecka, när personen är permitterad med förkortad arbetsvecka eller arbetsdag
  • en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor då arbetsförhållandet har ändrats till deltid; personen har flyttats till tjänsteförhållande på deltid; personen arbetar deltid eller har heltidsarbete i högst två veckor.

Begränsningar

Arbetstiden under granskningsperioden får vara högst 80 % av heltidsanställd arbetstagares maximiarbetstid inom branschen.

Lönen och den jämkade arbetslöshetsdagpenningen får tillsammans inte överstiga 100 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen.

Dagpenning betalas inte för den tid som ett heltidsarbete pågår över två veckor.

Den jämkade dagpenningens storlek

Jämkad dagpenning utbetalas så, att dagpenningen och 50 % av den del av inkomsten, som överstiger skyddsdelen, kan per månad eller för 4 på varandra följande kalenderveckor sammanlagt stiga till ett belopp, som kunde betalas sökande som helt arbetslös. Skyddsdelen är 300,- euro/mån eller 279,-/fyra kalenderveckor.

Lönen för arbetet och den jämkade dagpenningen kan sammanlagt vara högst 90 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen, dock minst det belopp som kunde ha utbetalats som grunddagpenning.

Betalningsbaserad jämkning

Det har kommit en förändring av utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån från och med 1.4.2019. Förändringen inverkar för första gången på dagpenningsansökningarna för april. Efter förändringen inverkar löneinkomst från deltidsarbete eller kortjobb på arbetslöshetsförmånen först när lönen betalats. På så sätt försenar inte emottagande av deltids- eller korttidsarbete längre utbetalning av arbetslöshetsförmån.

Tidigare har lön för deltids- eller korttidsarbete, vilket en arbetslös utfört, inverkat på arbetslöshetsförmånen under den tidsperiod då arbetet utförts. Detta har försenat utbetalning av förmånen för de personer som fått lönen och löneuppgifterna först flera veckor efter att arbetet utförts.

Ansökan om dagpenning

Dagpenningsansökan fylls i på precis samma sätt som hittills. I ansökan skriver man in arbetsdagar och -timmar, om man arbetat under ansökningsperioden. Arbetsvillkoret och aktiviteten ackumuleras också i fortsättningen i enlighet med när arbetet är utfört. Den jämkade arbetslöshetsförmånens skyddsdel är också i fortsättningen 300 euro under månadens jämkningsperiod eller 279 euro om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor. Enligt grundregeln minskar varje euro utöver skyddsdelen arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Som bilaga till ansökan bör man skicka ett intyg över alla inkomster som betalats under ansökningsperioden. Lönespecifikationen bifogas till ansökan även om det under ansökningens tid inte skulle finnas en enda arbetsdag. Betalningsdagen avgör. Löneutbetalningsdagen bör framgå ur löneintyget. Om lönen betalas först efter ansökningsperioden meddelar man i ansökan om betalningsdagen.

Exempel:
En ansökan för tiden 1.-30.4.2019, arbete 8.-14.4.2019, löneutbetalning 15.5.2019. Skriv in arbetsdagarna och timmarna i ansökan samt meddela att ingen löneutbetalningsdag infaller under ansökningsperioden, utan att den infaller senare 15.5.2019. Dagpenningen betalas som fullt belopp 1.-30.4.2019.

Arbetslös ansökan 1.-31.5.2019, utbetalningsdag 15.5.2019. à Dagpenningen betalas som jämkad 1.-31.5.2019 och som inkomst beaktas 15.5.2019 utbetalad lön för arbetet i april.

Vid jämkning av en ansökningsperiod kan man beakta inkomster från flera månader om deras utbetalningsdagar infaller under samma ansökningsperiod.

Exempel:
Ett deltidsarbete börjar 27.5.2019, men den första lönen utbetalas först 15.6.2019. Junis lön utbetalas 30.6.2019. I jämkningen av juni månads dagpenning beaktas både maj och juni månads lön.

Arbetstidsgranskningen följer löneutbetalningen 

Jämkad dagpenning utbetalas inte om arbetstiden överskrider 80 % av den maximala arbetstiden. I fortsättningen granskas arbetstiden först när lönen utbetalas. Vid arbetstidsgranskningen anses en månad alltid innehålla 21,5 dagar.

Exempel:
I maj 2019 arbete 144 timmar, 80 % av branschens maximala arbetstid 80% = 133,3 timmar (38,75h/vecka : 5 x 21,d/mån x 80%). Före lagförändringen skulle arbetstiden ha överskridits och ingen dagpenning skulle ha betalats för maj. Av lönen betalas 72 timmar i maj och de resterande 72 timmarna i juni (i juni finns inga andra löneutbetalningsdagar). På så vis överskrids inte arbetstiden i någondera månaden och jämkad dagpenning utbetalas 1.-31.5.2019 samt 1.-30.6.2019.

Förändringens ikraftträdande

Det är fråga om en stor lagförändring, som kanske till en början kan få behandlingen av ansökningar att dra ut på tiden ordentligt. Speciellt i behandlingen av juni månads ansökningar kan förekomma fördröjningar. Man kan följa med hur behandlingen framskrider på meddelandet om behandlingstider på första sidan.

Förändringen gäller allt arbete som utförts från och med 1.4.2019. Inkomsten beaktas enligt arbetets förtjänsttidpunkt ännu i mars, men efter det beaktas utfört arbete när det betalas lön för arbetet. I praktiken beror ikraftträdandets effekt på förmånen på ansökningsperioden och löneutbetalningsdagen. Det är möjligt att förändringen knappt märks i dagpenningens utbetalning eller belopp. Om det inte råkar finnas någon löneutbetalningsdag under den första ansökningsperioden i april är det möjligt att dagpenningen betalas som fullt belopp för den perioden. För ikraftträdandet är det skäl att observera också att samma lön inte beaktas i förmånen två gånger. Om en viss lönedel beaktats på basen av förtjänsttiden i mars, inverkar den inte på förmånen enligt utbetalningsdagen i april.