Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

När arbetslösheten inleds

Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas endast då jobbsökningen varit i kraft vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), vilket innebär att medlemmen ska anmäla sig där senast den första dagen som arbetslös. Se mer instruktioner under "Vad ska man göra om man blir arbetslös"

TE-byrån ger ett bindande utlåtande om den sökande till kassan som på basis av utlåtandet fattar beslut om utbetalning av dagpenning eller avslag. För att TE-byrån ska kunna ge utlåtandet behövs uppgifter om till vilken kassa den sökande tillhör. Dagpenning kan ansökas via elektroniska tjänsten eller dagpenningsansökan kan skrivas ut på kassans hemsida under rubriken blanketter.

Dagpenning söks antingen för tiden för arbetslösheten eller för tid som överenskommits med TE-byrån om sysselsättningsfrämjande service. Ansökan om arbetslöshetsdagpenning sker i efterskott i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad och kallas även gransknings- och jämkningsperiod.

Det kan också vara bra att ta kontakt med arbetslöshetskassan som ger råd i frågor som gäller ansökandet.

De viktigaste bilagorna till ansökan:

  • Ett löneintyg för minst 26 arbetsveckor som föregår arbetslösheten. Tillika med bruttoinkomsten, bör semesterpenningen och semesterersättningen specificerat framgå av intyget. Ifall semesterersättning inte har betalats, bör det av intyget framgå att semestern har hållits under pågående anställningsförhållande. Även oavlönad frånvaro under anställningsförhållandet skall omnämnas.
  • kopia av arbetsavtalet där arbetstiden per vecka och avlöningsgrund framgår
  • intyg över eventuella sociala förmåner
  • Eventuellt ändringsskattekort givet för betalning av förmånen 
  • uppsägningsbeskedet
  • när jämkad dagpenning söks bör löneintyg för arbete under ansökningsperioden bifogas vid permitteringsfall meddelande om permittering. Alla permitterade bör personligen anmäla sig vid TE-byrån.

Om en person har haft deltidspension, delinvalidpension partiell vårdledighet eller erhållit sänkt sjukledighets lön eller om lönen har sänkts för viss tid på grund av produktions-ekonomiska orsaker, bör denne sända löneintyg för tiden som föregått pensionen/nedsatta lönen. Som bilaga bör sändas kopia av pensionsbeslutet och beslutet om sjukdagpenning.

Vid behov kassan ber tilläggsinformation med SMS, ett telefonsamtal från numret 020 690 069 eller per mejl. Tilläggsinformationsbegäran skickas till hemadressen om vår meddelande inte når dig.

Se även anvisningarna under punkten "Vad ska man göra om man blir arbetslös"