Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Arbete utomlands och utkomstskydd för arbetslösa


Om du flyttar utomlands, meddela det till din arbetslöshetskassa och fråga om råd om fortsatt medlemskap och överföring av försäkrings- och arbetsperioder (EU/EES-länderna och Schweiz). Om du tänker söka jobb i ett EU/EES-land eller i Schweiz, kontakta först din Arbets- och näringsbyrå för att reda ut förutsättningarna för fortsatt arbetslöshetsdagpenning.

EU/EES-länderna och Schweiz
Samordningen av de sociala trygghetssystemen mellan EU/EES-länderna och Schweiz regleras av förordning (EG) nr 883/2004 som underlättar arbetskraftens rörlighet inom området. I regel omfattas du av förhandenvarande arbetslands arbetslöshetsskydd och du kan överföra arbets- och försäkringsperioder när du förflyttar dig mellan EU/EES-länder.

Till EES hör förutom Island, Liechtenstein och Norge alla 28 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nordirland (med undantag av Kanalöarna: Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man), Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. 
Schweiz hör inte till EU/EES-området men på basis av ett separat avtal tillämpas samma bestämmelser i Schweiz som i EU/EES-länderna.
Dessutom tillämpas ett nordiskt socialt trygghetsavtal mellan de nordiska länderna.

Om du tänker söka jobb i ett EU/EES-land eller Schweiz
Du kan söka jobb i ett annat EU/EES-land under en period på tre månader. Under jobbsökningen kan din arbetslöshetskassa betala dig inkomstrelaterad dagpenning. 

Kontakta Arbets- och näringsbyrån och red ut huruvida förutsättningarna för att få finsk arbetsdagpenning uppfylls för din del. Jobbsökning med arbetslöshetsdagpenning förutsätter att du inte har en gällande anställning och att du har varit anmäld som arbetslös arbetssökande vid Arbets- och näringsbyrån i minst fyra veckor. När Arbets- och näringsbyrån meddelar arbetslöshetskassan att det inte finns hinder för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning under perioden då du söker jobb, ger arbetslöshetskassan en U2-blankett åt dig som du kan visa upp för arbetskraftsmyndigheterna i landet där du söker jobb.

Arbetslöshetsdagpenning beviljas utifrån samma villkor som i Finland så att arbetslöshetspenning inte kan betalas t.ex. för karens- och periodiseringsperioder eller efter att maximitiden har uppfyllts för din del. Om du inte alls har rätt till inkomstrelaterad dagpenning under perioden då du söker jobb, får du ingen U2-blankett av arbetslöshetskassan.

Du måste registrera dig som arbetssökande i landet där du söker jobb inom sju dagar från din avfärd så att det är möjligt att betala arbetslöshetsdagpenning utan avbrott för tiden mellan avfärden och anmälningsdagen. Om du registrerar dig senare än sju dagar efter din avfärd kan arbetslöshetsdagpenning beviljas först från och med dagen då du registrerat dig.

Det lönar sig ändå att vid möjlighet kontakta EURES-rådgivarna i landet där du söker jobb eftersom rådgivarna är utbildade för dessa situationer. Via länken nedan hittar du kontaktinformation för EURES-rådgivarna.


Om du vill fortsätta att lyfta inkomstrelaterad dagpenning efter den tre månader långa jobbsökningsperioden måste du anmäla dig som arbetssökande i Finland inom tre månader efter din avfärd. Om du återvänder senare än detta datum kan inkomstrelaterad dagpenning betalas först när du har arbetat i Finland eller deltagit i en utbildning organiserad av Arbets- och näringsbyrån under fyra veckor. 

Om du tänker arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz
När du flyttar till ett annat EU/EES-land eller Schweiz kontakta din arbetslöshetskassa för närmare information om huruvida det lönar sig för dig att fortsätta medlemskap i en finsk fond. Det lönar sig också att diskutera närmare med din arbetslöshetskassa ifall din boningsstat fortfarande är Finland men din arbetsstat är något annat EU/EES-land eller om du ska bedriva företagsverksamhet i ett EU/EES-land.

Om du arbetar som utsänd av en finsk arbetsgivare omfattas du fortfarande av det finska utkomstskyddet. Upprätthåll i detta fall medlemskapet i arbetskassan under den tid du arbetar utomlands. I dessa situationer måste du på förhand ansöka om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen. 

Om du arbetar under en längre tid i ett annat EU/EES-land än Finland och blir arbetslös arbetssökande i arbetsstaten, kan du vid behov tillgodoräkna dig försäkrings- och arbetsperioder från Finland. Det lönar det sig därför att be om en U1-blankett hos arbetslöshetskassan när du åker från Finland. På blanketten finns information för utländska myndigheter om dina försäkrings- och arbetsperioder från Finland. 

I Sverige och Danmark förutsätter betalning av arbetslöshetsdagpenning medlemskap i en arbetslöshetskassa, på samma sätt som i Finland. Du ska alltså ansluta dig till arbetslöshetskassan i Sverige och Danmark om du vill att ditt inkomstrelaterade utkomstskydd ska fortsätta. Kontakta den lokala arbetslöshetskassan för närmare information om sökande av medlemskap och tillhörande förutsättningar och tidsfrister. De andra EU/EES-länderna har en allmän arbetslöshetsförsäkring som i allmänhet inte förutsätter att du har några specifika sysslor medan du arbetar.

Om du flyttar till Finland efter att ha arbetat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
I Finland kan du tillgodoräkna dig försäkrings- och arbetsperioder från andra EU/EES-länder. Om du alltså blir arbetslös innan kraven på arbets- och medlemskapsvillkor för betalning av inkomstrelaterad dagpenning är uppfyllda i Finland, kan förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning uppfyllas på basis av arbete som utförts i ett annat EU/EES-land. I Sverige och Danmark tillgodoräknas endast de försäkrings- och arbetsperioder under vilka du varit medlem i en arbetslöshetskassa i förtjänstskyddet. Behandlingen av ärenden i den finska arbetslöshetskassan underlättas om du har bett om en U1-blankett i det land du har arbetat.

I Finland kan även de perioder då du arbetat som företagare tillgodoräknas i arbetsvillkoret för företagare om du har bedrivit företagsverksamhet i ett land där detta berättigar till arbetslöshetsskydd. Du får närmare information hos din egen arbetslöshetskassa.

Förutsättningarna för att tillgodoräkna arbets- och försäkringsperioder som har ackumulerats i ett annat EU/EES-land i arbetsvillkoren för inkomstrelaterad dagpenning är att
  • du har arbetat i Finland omgående innan arbetslösheten under minst fyra veckor eller arbetat som företagare i Finland under minst fyra månader och
  • har anslutit dig till arbetslöshetskassan inom fyra veckor från det att du flyttat till Finland.
Fyra månaders arbete eller idkande av företagsverksamhet i Finland krävs inte om 
  • du under din arbetsperiod fortfarande har bott i Finland och blivit helt arbetslös eller om
  • du är en s.k. återinvandrare inom fem år, dvs. du har senast arbetat i ett nordiskt land och under de fem senaste åren arbetat i Finland eller lyft arbetslöshetsdagpenning i Finland. I dessa fall har du åtta veckor tid på dig att ansluta dig till den finska arbetslöshetskassan i stället för fyra veckor.
Vid behov ber arbetslöshetskassan om information som behövs för att överföra försäkrings- och arbetsperioder av myndigheterna i det land där du arbetat tidigare.

Om du senast har arbetat i Finland eller är en återinvandrare inom fem år som beskrivits ovan beräknas beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning på basis av inkomster erhållna från Finland. Om du har bott i Finland medan du arbetat i ett annat EU/EES-land beräknas beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning utifrån inkomster erhållna från ett annat EU/EES-land.

Gränsarbetare
Om du arbetar eller har arbetat i ett annat EU/EES-land än din boningsstat är det arbetslöshetens natur som avgör vilket land som betalar dig arbetslöshetsdagpenning. Om du är delvis arbetslös (anställningsförhållandet är fortfarande i kraft men du är t.ex. permitterad, arbetar på deltid eller är behovsanställd) betalas arbetslöshetsdagpenningen av det land där du arbetar. 

Om du har arbetat i ett annat EU/EES-land än din boningsstat och du blir helt arbetslös betalas arbetslöshetsdagpenningen av boningsstaten. Därför ska du registrera dig som arbetssökande i din boningsstat. Du kan också registrera dig som arbetssökande i den stat där du arbetar, men i regel betalas arbetslöshetsdagpenningen av din boningsstat.

Du tillgodoräkna dig försäkrings- och arbetsperioder enligt instruktionerna ovan.

Andra än EU/EES-länder och Schweiz
Om du har arbetat i ett annat än ett EU/EES-land kan du inte tillgodoräkna dig försäkrings- och arbetsperioder i ett annat land. För att lyfta finsk arbetslöshetsdagpenning måste du bo i Finland och uppfylla alla krav för betalning av arbetslöshetsdagpenning i Finland.
Om du har arbetat utomlands som utsänd av en finsk arbetsgivare gäller dock samma principer som om du hade arbetat i Finland. I dessa situationer lönar det sig att upprätthålla medlemskapet i den finska arbetslöshetskassan.