Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Medlemskap

Medlemmar i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa kan vara i Finland bosatta lönearbetare som inte har fyllt 68 år och som arbetar inom offentlig eller privat sektor.

Då du blir medlem i någon av följande organisationer blir du samtidigt medlem i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa. För att ansöka om medlemskap använder du organisationens blankett för ansökan om medlemskap.

Följande organisationer har försäkrat sina medlemmar mot arbetslöshet i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa:

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund – JYTY r.f.

Mejeribranschens experter MVL r.f.

METO – Skogsbranschens experter r.f

Finlands maskinbefälsförbund– SKL

Finlands skeppsbefälsförbund

Även Agrologernas förening är medlemsorganisation i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa, men lönearbetande medlemmar i Agrologernas förening blir inte automatiskt medlemmar i kassan, utan de måste separat ansöka om medlemskap i kassan med bifogad anslutningsblankett.

Enligt lagen om arbetslöshetskassor kan även de som inte är medlemmar i någon organisation ansluta sig till kassan. Du kan bli enskild medlem med bifogad anslutningsblankett.

Den som ansöker om medlemskap ska fylla i och skriva under vidstående anslutningsblankett i pdf-format och skicka den till följande adress: JYTK, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors.

OBS! Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa är en så kallad löntagarkassa till vilken lönearbetande personer kan ansluta sig.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som företagare en person som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

Som företagare betraktas också delägare i ett företag. Vid tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som delägare den som:

1) i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon själv har minst 15 procent eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

2) i ett aktiebolag där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne har minst hälften av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller

3) så som bestäms i 1:a eller 2:a punkten arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hon eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna.

När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar, om personen i fråga eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne äger minst hälften av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt.

En person anses ha ledande ställning i ett företag om han eller hon är verkställande direktör för eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller om han eller hon har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning. Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hans eller hennes make och en person som är hans eller hennes släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med honom eller henne i gemensamt hushåll.