Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste


1. Rekisterin nimi

Työttömyyskassan jäsen- ja maksurekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
y-tunnus 0570927-0
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki
puh. 020 789 3871
www.jytk.fi  

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö
Kassanjohtaja Anja Tikka

Rekisterin yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Sari Rajalin

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa ja vuorotteluvapaalaissa tarkoitettujen etuuksien sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien maksaminen jäsenilleen.

Rekisteriä käytetään Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan jäsenten etuusasioiden hoitamiseksi.

Rekisteriä käytetään lisäksi etuustietojen selvittämiseen verottajalle, eläketurvakeskukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Finanssivalvonnalle sekä muille tahoille, joilla on lakiin perustuva tietojensaantioikeus.

Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) 6 artiklan 1 c) kohtaan. Velvoite perustuu Työttömyyskassalain (24.8.1984/603) 1§:ään.

Henkilörekisterin tietoja käytetään kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvien työttömyyskassan toimeenpanemien etuuksien kuten työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa ei pysty toimeenpanemaan kassan käsittelemien etuuksien maksamista, ellei rekisteröity toimita käsittelylle tarpeellisia tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan maksatusjärjestelmään tallennetaan kassan jäsenistä seuraavia tietoja, joiden säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti:

 • henkilötunnus ja nimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • kielikoodi
 • tilinumero
 • jäsenyystiedot: jäsenyyden alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä sekä eron syy, liiton kautta vakuutettujen osalta taustajärjestö, suorajäsenten jäsenmaksutiedot, mahdollisen edellisen työttömyyskassan jäsenyysaika ja eron syy
 • alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat
 • sähköisestä palvelusta valitut asetukset esim. maksuilmoituksen toimittamiselle
 • jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot
 • etuuden hakemiseen, asian käsittelyyn, asiakasneuvontaan ja maksatukseen liittyvät tiedot
 • mahdolliset valitusasioiden, takaisinperintään tai väärinkäytösten käsittelyyn liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään hakijalta itseltään, taustajärjestöiltä sekä hakemuskäsittelyn yhteydessä työnantajilta sekä sellaisilta viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä, joihin työttömyyskassalla on laillinen käyttöoikeus. Henkilötietoja kerätään vain lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen.

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • henkilö- ja yhteystiedot, jäsenyyteen liittyvät perustiedot ja työsuhdetiedot jäsenhakemuksessa annetuista tiedoista ja palvelusopimusten mukaisista vakuuttajajärjestöjen kuukausittaisista rekisteritietojen päivittämisistä
 • jäsenmaksutiedot vakuuttajajärjestöjen jäsenmaksurekisteristä
 • lapsi- ja osoitetiedot väestörekisterikeskuksesta
 • ennakonpidätystiedot verohallinnolta
 • työvoimapoliittiset lausunnot työvoimaviranomaisilta
 • työhistorian laskentaa varten tiedot eläketurvakeskuksen rekisteriotteelta
 • yritystoimintatiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä
 • muiden etuuksien maksatustiedot Kansaneläkelaitokselta, eläkelaitoksilta ja muilta työttömyyskassoilta
 • maksatus- ja etuustiedot etuushakemuksista ja etuuskäsittelystä

7. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan vain jäsenelle itselleen sekä asianomaisen tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen perusteella taikka hänen tietojensa luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädöksen perusteella.

Säännönmukaisia henkilötietojen siirtoja:

 • kassan jäsenmaksuja sekä etuuksien maksatusta ja takaisinperintää koskevat tiedot verottajalle
 • lakisääteiset etuusmaksatukseen liittyvät tiedot Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Kelalle ja verottajalle.
 • pyynnöstä tietoja luovutetaan toiselle työttömyyskassalle, työ- ja elinkeinoministeriölle, työttömyysturva-asiamiehelle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, verottajalle, sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, oppilaitoksille, esitutkintaa suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille sekä muille viranomaisille, joilla lakisääteinen tietojensaantioikeus.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa voi toiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille luovutetaan tietoja tehtävän suorittamiseksi. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan arkistossa. Vakuuttajajärjestöt säilyttävät palvelusopimusten mukaisesti jäsenyyteen ja perustietoihin liittyviä tietoja.

Sähköinen aineisto:

Rekisteritietoja säilytetään Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan määräämässä tietokannassa erillisten palveluntoimittajien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Palveluntoimittajat säilyttävät rekisterien varmuuskopioita lukituissa ja varmennetuissa tiloissa.

Tietojen käsittelyä on rajattu siten, että tämän rekisteriselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia sekä erikseen määrätyt henkilöt palveluntoimittajissa.

Työttömyyskassan toimihenkilöillä on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka jatkuu vielä palvelussuhteen päätyttyäkin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n Tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan. Rekisteriä koskevat pyynnöt on toimitettava kassaan kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä tavalla.

Henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot kassan rekisterissä ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi. Tarkastuspyynnöt on toimitettava kassaan aina kirjallisesti. Tietoja voi myös tarkistaa ja päivittää eAsiointi-palvelussa, johon löytyy linkki kassan kotisivuilta www.jytk.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi Artiklan 17 mukaisesti. Tätä oikeutta rajaavat Artiklan 17 kuvaamat tilanteet, joissa poisto-oikeutta ei ole, kuten kassan lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Artiklan 18 mukaisesti muun muassa tilanteessa, jossa Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen Artiklan 20 kuvaamalla tavalla ja tilanteissa. Nämä tilanteet eivät koske työttömyyskassaa, mutta kassojen kesken on yhdessä sovittu menetelmä, jolla jäsenyys saadaan siirrettyä yksinkertaisesti kassasta toiseen.

Jos käsittely tapahtuu Artikla 6 mukaisen suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa 7 Artiklan 3 kohdan perusteella. Lähtökohtaisesti kassa ei käsittele henkilötietoja suostumuksen perusteella, joten tämä ei tule kysymykseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

 11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 18.3.2019.