Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Työttömyyskassan säännöt


SISÄLLYSLUETTELO

I LUKU  KASSAN TOIMIALA
Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus..................................................................................... 1 §

II LUKU  JÄSENYYS
Jäsenyyden ehdot.......................................................................................................................................2 §
Kassasta eroaminen...................................................................................................................................3 §
Kassasta erottaminen................................................................................................................................ 4 §
Uudelleen liittyminen................................................................................................................................. .5 §
Jäsenmaksut...............................................................................................................................................6 §
Jäsenmaksuista vapauttaminen................................................................................................................. 7 §

III LUKU  TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT
Etuudet....................................................................................................................................................... 8 §
Merialan lisävakuutus ................................................................................................................................ 9 §
Etuuksien hakeminen ja maksaminen...................................................................................................... 10 §

IV LUKU  KASSAN HALLINTOELIMET
Hallintoelimet............................................................................................................................................. 11 §
Kassan kokous.......................................................................................................................................... 12 §
Kassan varsinainen kokous....................................................................................................................... 13 §
Kokouksen avaus...................................................................................................................................... 14 §
Kassan ylimääräinen kokous..................................................................................................................... 15 §
Kassan hallitus.......................................................................................................................................... 16 §
Hallituksen toiminta................................................................................................................................... 17 §
Hallituksen tehtävät................................................................................................................................... 18 §
Kassanjohtajan tehtävät............................................................................................................................ 19 §
Kassan nimen kirjoittaminen..................................................................................................................... 20 §
Kassan asiamiespiirit................................................................................................................................ 21 §
Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille...................................................................................................... 22 §
Lainojen ottaminen................................................................................................................................... 23 §
Tilinpäätös................................................................................................................................................ 24 §
Rahastot................................................................................................................................................... 25 §
Vajauksen täyttäminen............................................................................................................................. 26 §

V LUKU  ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Kassan valvonta...................................................................................................................................... 27 §
Kassan sääntöjen muuttaminen.............................................................................................................. 28 §
Varojen luovutus kassan purkautuessa................................................................................................... 29 §
Siirtymäsäännös...................................................................................................................................... 30 §

 

I LUKU
KASSAN TOIMIALA

1 §
KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

Kassan nimi on Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa – Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa – lyhen­nettynä JYTK.

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassa on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoi­tuk­sena on työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan mak­settaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan järjestä­minen jäsenilleen.

Lisäksi kassa huolehtii työttömyysturvalain 5 luvun 12 §:n mukaisen lisävakuutuksen järjestämisestä ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa työskentelyn osalta. Lisävakuutukseen sovelletaan pykälistä 6 ja 8 poiketen pykälää 9.

 

II LUKU
JÄSENYYS

2 §
JÄSENYYDEN EHDOT

Kassan jäseniksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva jul­kis- tai yksityisaloilla työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Työttömyysturvalain ja -kassalain määräykset huomi­oon ottaen kassan jäse­neksi pääsee ansiotyössä oleva opiskelija, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsot­tava perustuvan toisel­le tehtävästä työstä saatavaan palkkatu­loon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyys­kas­sassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä työttömyyskassalle, hallituksen val­tuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai hallituksen nimeämä asiamies.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta henkilö on maksanut jäsenmak­sunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 §
KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitet­tava siitä kirjallises­ti työttömyyskassalle, kas­san hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy sen kalenterikuukauden lo­pussa, jolloin jä­sen täyttää 68 vuotta.

4 §
KASSASTA EROTTAMINEN

Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan an­taa huomautuksen tai va­roituk­sen taikka erottaa jä­senyydestään sen,

 1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
 2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai sa­lannut jonkin kassan maksa­mien etuuksien saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä
 3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituk­sen an­tamia ohjeita.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli neljän (4) kuukauden ajalta, erotetaan hänet siitä päiväs­tä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksa­matta.

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka on harjoittanut yli 18 kk:n ajan työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittamaa yritystoimin­taa.

Edellä toisessa ja kolmannessa momentissa mainituissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen sijaan kassanjohtaja.

5 §
UUDELLEEN LIITTYMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jä­senen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa sääde­tyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväk­seen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloai­kaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.


JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuo­sittain vahvistama euromää­räi­nen kuukausijäsenmaksu.

Jos jäsen liittyy työttömyyskassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterikuukauden, hänen on kuitenkin maksettava jäsenmaksu koko kalenterikuukauden ajalta.

Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädettyä yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeutensa säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan edellä ensimmäisessä momentissa mainittua euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määrää­mällä tavalla neljän (4) kuu­kau­den kuluessa sen ajankohdan alusta lukien, johon se kohdistuu.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suo­rittami­aan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Kassalla on oikeus periä kassan maksamista veronalaisista etuuksista kassan jäsenmaksu suoraan niiden maksatuksen yhteydessä.


JÄSENMAKSUISTA VAPAUTTAMINEN

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolta hän ei saa palk­kaa tai kas­san maksa­mia etuuksia.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta las­kettaessa lukea hyväkseen ai­kaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.


III LUKU
TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA JA
MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

8 §
ETUUDET

Työttömyyskassa myöntää ansiopäivärahaa ja muuta kassan toimialaan kuuluvaa etuutta kul­loinkin voi­massa olevan lainsää­dännön mukaisesti.

9 §
MERIALAN LISÄVAKUUTUS

Merialan lisävakuutuksen työssäoloehto täyttyy, kun Suomessa asuva jäsen on tehnyt työttömyysturvalain 5 luvussa säädetyn ajan merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitettua työtä ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa.

Jos jäsenen työssäoloehto koostuu sekä kotimaan työskentelystä että sopi­musmaan ulkopuolisessa kauppa-aluksessa työskentelystä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti kumpaa työtä on enemmän.

Muutoin työssäoloehdon määräytymisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä voimassa olevassa työttömyysturvalaissa ja –asetuksessa säädetään.

Merialan lisävakuutuksen päivärahan suuruus muodostuu työttömyyskassan esittämästä ja sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymästä euromäärästä. Päivärahan täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä työttö­myysturvalaissa säädetään ansiopäivärahan suu­ruudesta. Päiväraha ei sisällä lapsikorotusta.

Edellä 6 §:ssä määrätyn jäsenmaksun lisäksi ulkomaanliikenteeseen käytet­tävässä kauppa-aluksessa työskentelevät ovat velvollisia maksamaan työt­tömyyskassan hallituksen esittämän ja Finanssivalvonnan vahvistaman kuu­kausittaisen euromääräisen lisävakuutusmaksun.

Muutoin noudatetaan mitä 6 §:ssä on jäsenmaksusta määrätty.

10§
ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Kassan maksamia etuuksia on haetta­va työttö­myyskassalta kolmen kuukau­den kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksetta­vaksi. Etuu­den myöntämisestä tai epäämi­sestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Kassan maksamia etuuksia myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsää­dän­nön mukai­sesti.

Mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää etuutta maksettaessa.

 

IV LUKU
KASSAN HALLINTOELIMET

11 §
HALLINTOELIMET

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan jäsenten kokous ja hallitus.

12 §
KASSAN KOKOUS

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kas­san jäsenten kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Pois­sa­ole­van puolesta ei voida käyttää äänioikeutta valtakirjalla. Äänten mennessä ta­san ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätök­seksi se mielipide, jo­hon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kassan kokouksessa kukaan ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka kos­kee hänen ja kassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etuaan.

Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa päätöksentekoon tilinpäätöksen vahvis­tami­sesta tai vastuuvapauden myöntämisestä eikä tilintarkastajien vaaliin, eikä myös­kään asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja kassan välistä suh­detta tai muutoin hänen yksityis­tä etuaan.

13 §
KASSAN VARSINAINEN KOKOUS

Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi marraskuun lop­puun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:

 1. esitettävä edelliseltä toiminta­kaudelta halli­tuk­sen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä ti­lintar­kastuskertomus;
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hal­linto ja talous antavat aihetta;
 4. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;
 5. määrättävä jäsenmaksun perusteet;
 6. määrättävä kassan asiamiespiirit;
 7. päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista;
 8. määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 9. toimitettava joka neljäs vuosi hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali;
 10. valittava joka neljäs vuosi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö;
 11. hyväksyä menettelytapaohjeet vaalien järjestämiseksi;
 12. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltä­viksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettä­väk­si

14 §
KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa joku muu hallituksen jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes läsnä olevat ovat valin­neet kokouk­selle puheenjohtajan.

15 §
KASSAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

 1. kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintar­kastajat, jos heidän suorittamansa tilin­tarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai
 3. kun vähintään (1/10) kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii mää­rätyn asian käsittelemisek­si.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on alle 8 000, on kassan ylimääräinen kokous vii­pymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimin­taa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäy­tyy kutsumasta kassan koko­usta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokous­kut­sussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettä­viksi.

16 §
KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja kymmenen (10) va­rajä­sentä. Näiden tulee olla 18 vuotta täyt­täneitä kassan jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalikokousvuoden päättyessä.

17 §
HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheen­johtajan tai hänen estyneenä ol­lessaan varapu­heenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vä­hintään viisi (5) jäsentä on paikalla.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenem­mistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi hen­kilövaaleissa arpa.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava vii­meistään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

18 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kas­san sääntöjen sekä kassan kokouk­sen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;
 2. huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä;
 3. kutsua koolle kassan kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat;
 4. antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto eh­dotuksista, jotka tilintar­kastajat tai kassan jäse­net tahtovat saattaa kokouksen käsiteltä­väksi;
 5. huolehtia kassan kokouksessa päätettävien asioiden toimeenpanosta;
 6. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle laadittu rahoitusosuuksia koskeva hakemus;
 7. tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta;
 8. hyväksyä työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää varojen sijoittamisesta;
 9. päättää lainojen ottamises­ta;
 10. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavis­ta periaatteista;
 11. ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, mää­rätä heidän työsuhteensa ehdoista ja heidän tehtävistään;
 12. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona;
 13. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei lainsäädännössä tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

19 §
KASSANJOHTAJA JA TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalainen toimihenkilö on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

 1. ohjata ja valvoa kassan käytännön toimintaa;
 2. huolehtia taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta;
 3. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat;
 4. raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä seikoista;
 5. panna täytäntöön hallituksen päätökset;
 6. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona;
 7. tehdä muut säännöissä kassanjohtajalle määrätyt tehtävät sekä
 8. tehdä muut hallituksen määräämät tehtävät.

20 §
KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan halli­tuksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hal­lituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kas­san johtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

21 §
KASSAN ASIAMIESPIIRIT

Kassan asiamiespiirejä ovat:

 1. Jytyn
 2. Maa- meri- ja metsäalojen
 3. Muu hallituksen hyväksymä asiamiespiiri
   

Kassan hallitus nimeää asiamiespiirikohtaiset asiamiehet. Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten ja eroilmoitusten vastaanottaminen, jäseneksi ottaminen ja eroamisten toteaminen.

22 §
KOKOUSKUTSUT JA TIEDONANNOT JÄSENILLE

Kassan kokouksen kokouskutsut ja muut kassaa koskevat, jäsenille tarkoitetut tiedonan­not julkais­taan jäsenten keskuuteen leviävissä lehdissä, kassan verkkosivuilla tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla taval­la jäsenten tiedoksi vä­hintään kahta viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Kassan kokousten kokouskutsut julkaistaan suomen- ja ruotsin kielellä.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kerto­mus lau­suntoi­neen on vähin­tään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kas­san jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

23 §
LAINOJEN OTTAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan etuuksien maksamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten.

24 §
TILINPÄÄTÖS

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan varsinaista kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

25 §
RAHASTOT

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuo­tuinen ylijäämä siirre­tään ta­soitusrahastoon.

26 §
VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusra­haston va­roista enintään 50 prosent­tia

Jos vajausta ei voida täyttää kassan tasoitusrahastosta, vajaus täyte­tään työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettä­vällä lisäosuudella.

V LUKU
ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

27 §
KASSAN VALVONTA

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

28 §
KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttö­myyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muute­taan, kassan hal­lituksella on oikeus tehdä näihin sääntöi­hin vastaa­vat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momen­tissa mainitussa ta­pauk­sessa, taikka kassan purka­miseen muussa kuin 15§:n 2 momentissa mai­ni­tussa tapauk­sessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kas­san kokouk­sessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

29 §
VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun ve­lat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan asiamiespiirien käytettäväksi jäsenten taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen.

Varat voidaan luovuttaa purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen päätösten mukaisesti myös muille kassan toimintaa lähellä oleville yhteisöille käy­tettä­väksi kassan entiseen toimintapii­riin kuulu­neiden henkilöiden taloudellisen ja ammatillisen kou­lutuksen tukemiseen.

30 §
SIIRTYMÄSÄÄNNÖS

Siirtymäkauden, 2015 – 2016, kassan hallituksena toimii sulautumisajankohdan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan hallitus. Hallitusta täydennetään 1.1.2015 alkaen siten, että kassan hallituksen jäsenten lukumäärä kasvaa kolmella jäsenellä. Kyseiset kolme hallituspaikkaa varajäsenineen täytetään sulautuvan kassan, Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassan esityksen mukaan.